Info om Birgit

Min målmedvetenhet kombinerat med hög social kompetens, innebär att jag är bra på att lyssna på människor samt agera och reagera för att uppnå stipulerade målsättningar. Detta är för mig en bra bas för ett bra ledarskap. Ett ledarskap som tillsammans med de erfarenheter jag under åren förvärvat, såväl som chef med underställd personal, som företagsledare och som ledande ordförande i både kommunala nämnder och styrelser. Detta har även utvecklat min analytiska och diplomatiska förmåga.

Jag är mycket arbetsintensiv, vilket ibland leder till otålighet och högt ställda krav på medarbetare. Då jag uppskattar ärlighet och omedelbara besked har jag genom åren lärt mig av duktiga medarbetare att till stor del lägga band på den värsta otåligheten.

Jag har genom min yrkesverksamhet och aktiva fritid skaffat mig ett mycket brett nätverk. Vilket också har medfört ett antal styrelseuppdrag.

Fritid

Förutom att umgås med familj och vänner är jag mycket kulturintresserad. Jag motionerar en del och kopplar gärna av med en bok,

Mitt intresse för människors villkor har medfört att jag alltid har varit engagerad i  en mängd föreningar av olika slag. Ett engagemang som medfört en politisk medvetenhet. Jag har varit aktiv fritidspolitiker i Malmö sedan valet 1973, samt i Region Skåne sedan 1998 då regionen bildades.

Mitt första kommunalpolitiska uppdrag 1973 var som ledamot i Fritidsnämnden. Ett uppdrag som efter femton år avlöstes med ett ordförandeskap i Kulturstödsnämnden. Jag har sedan dess fortsatt haft uppdrag inom kultursektorn, men har även en plats i Malmö Kommunfullmäktige. Jag var under åtta år styrelseordförande för samtliga bolag i Kulturkoncernen i Malmö AB (fem bolag).

Jag är förtroendevald revisor och sitter i Region Skånes Revisorskollegium. Under förra mandatperioden var jag också vald revisor i Svenska Kommunförbundet, centralt. Under ett antal år var jag förtroendevald revisor i MKB Fastighets AB.

I mitt uppdrag som ledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne sedan denna bildades 1991 (när Riksdagen fattade beslut om att sparbanker fick ombildas till bankaktiebolag) har jag stor glädje av kombinationen av min folkrörelsebakgrund, samhällsengagemang och yrkeserfarenhet.  Jag är sedan bolagsstämman 2008 styrelsens vice ordförande.

Mitt intresse och engagemang för barn och barns villkor i samhället har också fått sitt utrymme i att jag 1992 startade Mötesplatsen i Malmö AB. Och har sedan dess som styrelseordförande varit med och drivit bolaget till en föredömlig förskola och skola som verksamhetsmässigt bygger på intentionerna i FN:s konvention om barns rättigheter.

Det politiska arbetet och engagemanget för andra människor är viktigt för mig. Kombinationen av detta engagemang och ett stimulerande yrkesliv har bidragit till mitt helhetstänkande som är viktigt för att vara med och driva vårt samhälle framåt, att påverka min egen och andra människors tillvaro.

Utbildning

Under hela min gymnasietid (naturvetenskaplig linje) var jag övertygad om att jag skulle ägna min framtid åt barn & ungdom. Det blev Lunds Universitet, pedagogik, psykologi och sociologi. Praktiktiden blev avgörande för att denna målsättning inte förverkligades. Studier i företagsekonomi lade därefter grunden till det yrke jag har haft i nästan 30 år i olika bolag, men inom två koncerner.

Dessutom har jag löpande genomgått en mängd olika utbildningar med anknytning till min yrkesroll bl. a en fantastisk utbildning på IFL under ledning av professor Lars Östman (Handelshögskolan i Stockholm). Utbildningen var helt koncentrerad på finansiering och redovisning.

Senast genomgången längre utbildning avslutades 1999. Det var en diplomutbildning i juridik inom Företagsuniversitetet. Utbildningen var praktiskt inriktad och målet var att erhålla kunskaper för att känna till viktiga lagar och rättsregler som styr ett företags verksamhet samt att kunna lösa olika juridiska frågeställningar.

I min anställning, verkställande direktör och koncernchef i Prokrami AB, har jag tillsammans med min ledningsgrupp genomgått ett ledarutvecklingsprogram med personlig coachning under tiden oktober 2002 till juni 2003. Programmet, under ledning av Internova Ledarutveckling AB (Johan Högberg), ledde framåt för såväl de enskilda chefernas som företagets utveckling. Organisationens uppsatta mål samt skapande av ett målorienterat arbetssätt utvecklades parallellt med personliga utvecklingsmål samt skapande av balans mellan strategiskt och operativt arbete. Jag arbetade med egen coachning samt utvecklade och stärkte mina medarbetare.